Khánh thành Công ty CPTMDV và Đầu tư Nghi Sơn —Thanh Hóa